پزشکی

AAGNI TATTWA: عنصر آتش.AHAMKARA: من - خویشتن.AHIMSA: عدم خشونت.AJNA CHAKRA: مرکز فرمان روانی واقع در میان مغز - چشم سوم.AKASHA TATTWA: عنصر اتر.AMAROLI: تمرین یوگای تانترایی که در آن از ادرار بصورت داخلی یا خارجی برای تامین سلامتی ذهن و بدن استفاده می شود.AMRIT: شهد سایکیک که در بیندو ترشحادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٩ توسط محمدمسعودمیلاد

حرکات اصلی یوگا (آساناها) Asanaتوضیح یوگا کوششی منظم برای تکامل فردی با توسعة کارائیهای فیزیکی حیاتی ذهنی و معنوی است… (آروبیندو) تمرینات و حرکات این دوره متناسب با بدنهای پائین تر از حد متوسط است و تقریباً همه می توانند این تمرینات را انجام دهند. افراد ضعیف با انجام دادن ...ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٩ توسط محمدمسعودمیلاد

امروزه کودکان و نوجوانان نیز همچون والدین مربیان و سایر افراد جامعه تحت فشارها و تنشA هاى گوناگونى در طول روز قرار مىA گیرند. استرسA هاى ناشى از انجام وظایف درسى _ مدرسهA اى رقابت با دوستان و همA سالانA شان فعالیتA هاى جانبى بعد از مدرسه آشفتگىA هاى فکرى _ هیجانى اختلافات خانوادگى و تغییرات جسمى _ ...ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٩ توسط محمدمسعودمیلاد

کودکان و نوجوانان نیز همچون والدین مربیان و سایر افراد جامعه تحت فشارها و تنش هاى گوناگونى در طول روز قرار مى گیرند. استرس هاى ناشى از انجام وظایف درسى _ مدرسه اى رقابت با دوستان و هم سالان شان فعالیت هاى جانبى بعد از مدرسه آشفتگى هاى فکرى _ ...ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٩ توسط محمدمسعودمیلاد

واژه تانترا از دو ریشه سنسکریت تانوتی (بسط پیدا کردن) و تریاتی (آزاد شدن) تشکیل شده است که اشاره ایست به بسط و گسترش یافتن هوشیاری و رهایی انرژیهای نهفته انسانی یا به تعبیر دیگر توسعه آگاهی و هوشیاری تا ماوراء ماده و دستیابی به بیداری و دانش معنوی و ...ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٩ توسط محمدمسعودمیلاد

نه یک مذهب است نه بخشی از سیستمهای مذهبی دیگر بلکه از دید پیروان آن آیینی است ابدی و ازلی و جهانی که در طول تاریخ روش زندگی گروههای مختلفی از مردم در سرتاسر دنیا بوده و هست. تانتراییها معتقدند اساتید بزرگ معنوی با استفاده از متدهای تربیت و تزکیه نفس ...ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٩ توسط محمدمسعودمیلاد

آیا یوگا به کاهش وزن کمک مىA کند؟یوگاى سنتى به طور اولیه ورزشى براى کاهش وزن نیست. یوگا شامل اجراى وضعیتA هاى معین بدنى است که در حین آن توجه خاص به تنفس بهA عمل مىA آید بازدم در حین حرکات معین و دم در حرکات دیگر. یوگا به بهبود انعطافA پذیرى و تقویت بنیه ...ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٩ توسط محمدمسعودمیلاد

یوگا: از آنجایی که پذیرش برخی از بخشهای تانترا برای افراد عامی مشکل بود ریشیها و اساتید معنوی این بخشها را از تانترا جدا کرده و بقیه را تحت عنوان تانترا یوگا و یا به عبارت دیگر یوگا معرفی نمودند. یوگا از ریشه یوج به معنی متحد شدن وصل شدن و ...ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٩ توسط محمدمسعودمیلاد
قالب وبلاگ