ابعاد و بخشهای مختلف تانترا

تانترا نه یک مذهب است نه بخشی از سیستمهای مذهبی دیگر بلکه از دید پیروان آن آیینی است ابدی و ازلی و جهانی که در طول تاریخ روش زندگی گروههای مختلفی از مردم در سرتاسر دنیا بوده و هست.

تانتراییها معتقدند اساتید بزرگ معنوی با استفاده از متدهای تربیت و تزکیه نفس که در اصل بخشی از تانترا بود به تجارب معنوی دست یافتند. به همین دلیل است که اساس عقاید تمامی آنها یکی است. تمامی آموزگاران بزرگ معنوی به زبان و واژگان خاص خود اظهار نموده اند که روح جاودانه است و از منشائی متعالی بوجود آمده که ما می توانیم آنرا برهمن ، خدا ، الله ، وجود متعالی ، روح کیهانی ، حقیقت مطلق یا هر چیز دیگر بنامیم. آنان بر این باور بودند که این منشاء مقدس می تواند بوسیله روح شناخته شود و چنین شناختی فیض و برکت ابدی و رهایی را در پی دارد.

تانترا در حقیقت مجموعه ای از سیستمهای مختلف می باشد که به تمام ابعاد وجود انسان می پردازد. بخشهای مختلف تانترا عبارتند از:

دارشانا:

دارشانا اصول فلسفی و جهان بینی تانترا می باشد که به مباحث مختلفی همچون سریشتی (آفرینش هستی) ، پرالایا (انهدام هستی) و .... می پردازد.سادانا:

سادانا ها تمرینات معنوی تانترا می باشند. تانترا معتقد است برای به تکامل رساندن هر کسی در هر سطح تکامل تمرینات خاصی وجود دارد. از آنجایی که افراد در سطوح مختلف تکامل قرار گرفته اند و در نتیجه ساداناها و تمریناتشان با هم متفاوتند ممکن است ظاهر برخی از تمرینات تانترا در نظر افرادی که در سطوح دیگر قرار گرفته اند غیر معنوی بنظر برسد. برخی از ساداناهای معروف تانترا عبارتند از: پانچا ماکارا سادانا ، کاپالی سادانا ، اسماشان سادانا ، آگهور سادانا و ....یوگامایا سادانا:

یوگامایا سادانا عبارت است از علوم مختلف ساحری و روشهای گوناگون دستیابی به تواناییهای ماوراء طبیعی. تعدادی از تمرینات هفتاد و دو گانه یوگامایا سادانا عبارتند از:

مارگا یا ماران (از بین بردن و کشتن دشمنان)

اوچاتان (آسیب رساندن به دشمنان ، مغشوش کردن ذهن دشمنان)

استامبهان (گرفتاری و مشکل ایجاد کردن برای دشمنان، جلوگیری از اعمال منفی دیگران در برابر شما)

ویدشان (مقابله با دشمنان)

آکارشان (کشش و جاذبه ایجاد کردن)

واشی کاران (تحت کنترل در آوردن افراد ، دواتاها ، ارواح و حیوانات)

شانتی کاران (درمان بیماریها، از بین بردن اثرات منفی سیارات و اجرام سماوی)

پارالوکاویدیا (ارتباط با ارواح و روح گرایی)

پهووا (برون فکنی کالبد اختری ، پرواز روح)

بهوتا سیدهی (تسخیر ارواح و موجودات غیر ارگانیک)

سواپناسیدهی (رویابینی آگاهانه)

تری گونا سیدهی (دانش تعبیر رویا)

کریا سیدهی (تله پاتی)

دارشانا سیدهی (روشن بینی)

شروترا سیدهی (روشن شنوی)

ویگیانا سیدهی (پیشگویی آینده)

چهایا سیدهی (رویت هاله تابان)

مانتراها و یانتراها (ذکرها و تصاویر جادویی)

لاکشانا سیدهی (اومن ،نشانه ها و اخطارهای طبیعی)

.......کالاچاکرا:

کالا چاکرا علم ستاره شناسی تانتریک است که تاثیر سیارات و اجرام سماوی را بر روی زندگی، رفتار و سرنوشت افراد مورد بررسی قرار می دهد.پانچاپاکشی:

پانچاپاکشی سیستم بیوریتم تانترایی است که ریتمهای حیاتی را برای روز و ساعت خاصی براساس جانما ناکشاترا (ستاره تولد) شخص محاسبه می نماید.

بر اساس اصول پانچا پاکشی هر کس می تواند میزان انرژی خود را در ساعات مختلف شبانه روز محاسبه کرده و احتمال موفقیت یا شکست خود را در هنگام عملکردهای مختلف (مانند امور بازرگانی ، سفر ، ازدواج موقعیتهای سعد و نحس و ...) بسنجد.راسایانا:

بر اساس اصول تانترا عالم هستی از ترکیب عناصر پنجگانه (خاک ، آب‌ ، آتش ، هوا و اتر) ساخته شده است که در حقیقت فرکانسهای مختلف انرژی می باشند. نسبت این عناصر در اشیاء و موجودات مختلف با هم متفاوت می باشد. راسایانا یا هنر کیمیاگری تانتریک معتقد است با استفاده از روشها و تمرینات خاص می توان نسبت این عناصر را در موجودات و اشیاء مختلف تغییر داد و آنها را به موجود یا شیء دیگر تبدیل کرد.

بخشی دیگری از راسایانا به ارائه روشهایی برای طولانی کردن عمر انسان می پردازد.واستو:

واستو کهن ترین سیستم ساخت و ساز می باشد که اساس آنرا تئوری عناصر پنج گانه تشکیل می دهد. واستو ترکیبی است از دانش ، هنر ، آسترونومی و آسترولوژی.

با رعایت اصول واستو می توان میزان تجمع و تشدید انرژی در نقاط مختلف را تغییر داد.

واستو معتقد است برای اینکه ساختمانی که بنا می شود آرامش و آسایش لازم را بوجود بیاورد باید بر اساس اصول واستو ساخته شود.

بعنوان مثال برخی از اصول واستو عبارتند از:

بنا باید در مرکز زمین مورد نظر ساخته شود.

در قسمت شمال شرقی خانه باید فضای بیشتری خالی گذاشته شود.
ارتفاع خانه باید در جنوب و غرب بیشتر از ارتفاع آن در شمال و شرق باشد.و ...
آیورودا و شفابخشی:
آیورودا (دانش زندگی) روشهای مختلف دستیابی به سلامت جسمانی و روانی را ارائه می نماید. برخی از شاخه های مختلف آیورودا عبارتند از:
1- فیزیولوژی و آناتومی (شاریرا)
2- پزشکی عمومی (کایاسیکیتسا)
3- روان درمانی (ماناساروگا)
4- مامایی و زنان (استری روگا یا پراسوتی تانترا)
5- جراحی (شالیا تانترا)
6- سم شناسی (آگادا تانترا)
7- داروسازی (بهش جکلپنا)
8- پاتولوژی و تشخیص بیماریها (روگاویجنانا)
8-1- تشخیص از روی نبض
8-2- تشخیص از روی زبان
8-3- تشخیص از روی چهره
8-4- تشخیص از روی لب
8-5- تشخیص از روین اخن
8-6- تشخیص از روی چشم
9- روشهای درمانی
9-1- پانچاکارما
9-1-1- استفراغ درمانی (وامان)
9-1-2- مسهلها (ویرچان)
9-1-3- تنقیه (باستی)
9-1-4- بکارگیری دارو از طریق بینی (ناسیا)
9-1-5- حجامت (راکتاموکشا)
9-2- آوشادهی
9-3- آمارولی
9-4- درمان از طریق اصوات
9-5- درمان از طریق رنگها
9-6- درمان از طریق سنگها
9-7- درمان از طریق فلزات
10- ماساژها ، روزه ها ، روال زندگی روزمره (دیناچاریا – راتریچاریا)
11- شفابخشی (اوجها)
11-1- شفابخشی پرانیک
11-2- شفابخشی روحی
11-3- شفابخشی روانی

/ 0 نظر / 79 بازدید