تانترا یوگا:

تانترا یوگا:
از آنجایی که پذیرش برخی از بخشهای تانترا برای افراد عامی مشکل بود ریشیها و اساتید معنوی این بخشها را از تانترا جدا کرده و بقیه را تحت عنوان تانترا یوگا و یا به عبارت دیگر یوگا معرفی نمودند.
یوگا از ریشه یوج به معنی متحد شدن ، وصل شدن و یکی شدن مشتق شده است.
منظور از اتحاد ، اتحاد هوشیاری و انرژی فردی و تبدیل شدن آن به هوشیاری و انرژی اولیه کیهانی یا به تعبیر دیگر اتحاد روح فردی و روح کیهانی می باشد.

شاخه های مختلف یوگا
یوگا بیش از یکصد شاخه دارد که پنج تای آنها اصلی و بقیه از ترکیب این پنج شاخه اصلی بوجود آمده اند.
شاخه های اصلی یوگا عبارتند از:
1- هاتا یوگا 2- کارما یوگا 3- بهاکتی یوگا 4- گیانا یوگا 5- راجا یوگا
افراد دارای خصوصیات شخصیتی متفاوتی می باشند برخی برونگرا و فعال و برخی درونگرا هستند بعضی احساسی و عاطفی و بعضی کنجکاو می باشند. شاخه های اصلی یوگا این ابعاد را تکامل می بخشند.
از آنجایی که تکامل واقعی می بایست در تمامی ابعاد وجود یک شخص اتفاق بیفتد تمرین تمامی شاخه های اصلی یوگا ضرورت دارد.

هاتا یوگا
هاتا یوگا بین فعالیتهای جسمانی و ذهنی تعادل بوجود آورده و بدن و ذهن را در بهترین وضعیت ممکن سلامتی قرار می دهد.

هاتا یوگا شامل بخشهای زیر می باشد:
الف- شات کارماها: شات کارماها یا تمرینات پاکسازی بدن ، بدن را از سموم مختلف پاک کرده و آن را برای انجام تمرینات متعالی یوگا آماده می سازند.

ب- آساناها: هدف اصلی از تمرین آساناها و قرار گرفتن در وضعیتهای مختلف بدنی گسترش و ارتقاء سطح هوشیاری فردی می باشد. سطوح مختلف هوشیاری با وضعیتهای جسمانی خاصی مرتبط هستند به عبارت دیگر زمانی که هوشیاری فرد به سطح بخصوصی ارتقاء پیدا کند فرد این وضعیتهای خاص جسمانی را اتخاذ می نماید. آساناها با قرار دادن شخص در این وضعیتهای جسمانی باعث گسترش و ارتقاء سطح هوشیاری وی می شوند. علاوه بر این ، آسانا ها بدن را نرم می کنند ، سموم را از بدن خارج می نمایند ، اندامهای داخلی بدن را ماساژ می دهند ، فعالیتهای غدد مختلف درون ریز را متعادل می سازند ، باعث هماهنگی اعضاء و اندامهای داخلی بدن می شوند ، انرژیهای بلوکه شده در مسیرهای مختلف را آزاد می کنند ، تنش ذهنی و جسمی را از بین می برند و ...

ج- پرانایاما: تمرینات پرانایاما ، پرانا یا انرژی حیاتی را جذب بدن کرده و ذخیره می کنند. بدلیل ارتباط نزدیکی که ذهن با تنفس دارد کنترل تنفس کنترل ذهن را هم در پی دارد.

د- مودراها و بانداها: مودراها و بانداها جریانهای مختلف انرژی را در بدن کنترل و هدایت کرده و باعث تحریک غدد درون ریز و شبکه های مختلف عصبی می شوند.

کارما یوگا
تانتراییها معتقدند انسان بارها و بارها بر روی زمین متولد شده و با کسب تجربه و پیمودن مسیر تکامل به هدف غایی زندگی که همان سامادهی و غرق شدن در وجود خداوند است دست می یابد.
همانطور که گفته شد موجودات در مراتب مختلف تکامل قرار گرفته اند و از میان آنها تنها انسان دارای اختیار نسبی بوده و می تواند اعمال مختلفی را به اختیار انجام دهد. نتایج اعمال انجام شده توسط انسان (ساماسکارا) زندگی آینده او را شکل می دهد.

تانترا معتقد است نتیجه هیچ یک از اعمال انسان از بین نمی رود و شخص باید برای دیدن نتایج (چه خوب و چه بد) بارها متولد شده و بمیرد. از آنجایی که انجام عمل و گرفتن نتیجه غیر قابل اجتناب است دور و تسلسل مرگ و زندگی ادامه پیدا کرده و در نتیجه مانع از دست یابی شخص به هدف واقعی زندگی که همان غرق شدن در وجود خداوند است می گردد.
رهایی واقعی از چرخه مرگ و زندگی با از بین رفتن ساماسکاراهای خوب و بد هردو و جمع نکردن ساماسکاراهای جدید حاصل می گردد.
کارمایوگا ، ساماسکاراها را از بین برده و از ایجاد ساماسکاراهای جدید جلوگیری می کند.با انجام کارما یوگا تمامی اعمال ما به مدیتیشن تبدیل می شود و بدین ترتیب آرامش ذهنی ، خودشناسی و سامادهی را به دنبال می آورد.

بهاکتی یوگا
بهاکتی یوگا یوگای تعبد است. از طریق تمرینات بهاکتی یوگا عواطف بجای اینکه سرکوب شوند بسمت معبود کانالیزه می گردند. با کانالیزه شدن عواطف مشکلات عاطفی از بین رفته ، تمرکز بهبود پیدا کرده و منجر به بوجود آمدن حالت مدیتیشن و در نهایت سامادهی می شود.
عشق عابد به معبود باعث می شود تا او به اعمال جسمی و ذهنی دلبستگی نداشته باشد و در نتیجه ساماسکاراها وی را آلوده نسازند این عشق راستین با جهتی نوین که به زندگی عابد می دهد ساماسکاراهای حاصل از اعمال گذشته را خنثی نموده و او را از دور و تسلسل مرگ و زندگی رها می سازد.
بهاکتی یوگی خود را در موضوع پرستش غرق کرده و فردیت و منیت خود را از دست می دهد.

گیانا یوگا
گیانا یوگا راه تعمق یا به عبارت دیگر فرایندی است که ما را به ماهیت درونی خود نزدیکتر کرده و باعث شکوفایی تواناییهای اشراقی ما می شود. این تواناییهای اشراقی موانعی که بر سر راه ذهن شرطی شده مان وجود دارد را از بین برده و در نتیجه ما را به منشاء حقیقیمان نزدیکتر می کند.
گیانا یوگی با تعمق درماهیت و جوهره وجود ورای عقل رفته و به دانش اشراقی و شهودی دست پیدا می کند.
گیانا یوگا بسته به طبیعت شخص معمولا بهمراه شاخه های دیگر یوگا (کارما یوگا ، بهاکتی یوگا و یا راجا یوگا) تمرین می شود.

راجا یوگا
راجا یوگا راه درون نگری و کاوش حوزه های مختلف ذهن است.
راجایوگی با مدیتیشن و معطوف کردن آگاهی از محیط بیرون به درون ، ذهن را کاوش کرده ، ساماسکاراها و مشکلات نهفته در ضمیر نیمه آگاه و ناخودآگاه را ریشه کن می نماید و نهایتا به خود شناسی و سامادهی دست می یابد.
مدیتیشن تمرکز شدید و پیوسته بر روی یک هدف می باشد. این تمرکز باعث می گردد تا فرد تنها از موضوع مدیتیشن آگاه باشد در نتیجه بدن و ذهن خود را فراموش کرده ‌، در نتیجه ساماسکارای جدیدی بوجود نیامده و ساماسکاراهای اعمال گذشته از بین بروند. سرانجام وقتیکه نتایج اعمال از بین رفتند فرد در موضوع مدیتیشن غرق شده و با آن یکی می گردد.
راجایوگا دارای شاخه های متفاوتی همچون پاتانجالی یوگا ، کریا یوگا ، مانترا یوگا ، کندالینی یوگا و ... می باشد.

سوارا یوگا
یکی از شاخه های یوگا که در هیچیک از این 5 شاخه قرار نمی گیرد سوارا یوگا است.
تانترا معتقد است تمامی کائنات در وجود انسان منعکس شده است .سوارا یوگی با آگاهی از جریان تنفس و فرکانسهای مختلف انرژی در بدن که با خورشید ، ماه ، ستارگان و سیارات و بطور کلی با کل کائنات در ارتباط است از تاثیرات کیهانی که بر روی زندگی و آینده تاثیر می گذارند آگاه می شود در نتیجه می تواند از فرصتها استفاده بهتری کرده و راهی برای اجتناب از رخدادهای ناخوشایند زندگی بیابد.
از طریق سیستم سوارا یوگا شخص از ارتباط بین پرانا یا انرژی حیاتی و ذهن آگاه می شود و می تواند زمانهای مناسب برای انجام دادن کارهای مهم ، ازدواج ، اموربازرگانی ، سفر و ... را پیش بینی کند. همچنین به شخص این اجازه را می دهد تا بداند تحت شرایط خاص چگونه عمل کند تا بهترین نتیجه را بگیرد.

بازگشت

/ 0 نظر / 87 بازدید